۱۳۸۷ بهمن ۲۷, یکشنبه

افسوس به خاطر این همه پس رفت!

مجلس چین


و... مجلس ایران!!!تظاهر و دروغ سران رژیم!
عروسی پسر شاه 30 سال پیشعروسی پسر رئیس جمهور 30 سال بعد!

بانوی اول ایران پیش از انقلاب
بانوی اول ایران پس از انقلاب...
مراسم تاج گذاری

مراسم عمامه گذاری!
وضعیت مدارس...


ننگ بادا ملتی گرخواب شد شیروخورشیدش خط اعراب شد

مرگ به ، گرملک جم ویران شود روبهی دریبشه شیران شود

شرم بادا مردم ایران زمین شا هد ننگ بزرگی این چنین

ابلهی در مسند شاهان شود تخت کوروش ،منبر شیخان شود